Khoa Giáo dục Chính trị (DHS)

Các bộ môn trực thuộc

Các Bộ môn trực thuộc Khoa

* Bộ môn Lý luận cơ bản

 TS. Nguyễn Văn Thắng - Trưởng Bộ môn

TS Phạm Quang Trung

PGS.TS Nguyễn Văn Hoà

ThS. Lê Thị Thu Hương

ThS Huỳnh Thị Hồng Hạnh

ThS Bùi Thị Phương Thư

 

* Bộ môn Chính trị - Pháp luật

 TS. Trần Như Hiền - Trưởng Bộ môn

TS. Trần Văn Lực

TS. Lê Hồ Sơn

TS. Nguyễn Văn Quang

ThS Cao Thị Hoài Thu

ThS Lê Văn Thuật

ThS Lê Thị Minh Trâm

ThS Hoàng Thị Thảo

 

* Bộ môn Phương pháp dạy học 

TS. Đặng Xuân Điều - Trưởng Bộ môn

TS. Nguyễn Thành Minh

ThS Hoàng Phi Hải

 

* Văn phòng khoa:

CN Trần Dương Hà Linh

 

 

 

Nguồn: Khoa GDCT
tdhlinh post: 2021-12-26 11:35:32 AM

Right menu loadding...